Bruhns, Nicolaus (1665-1697)

Aug 08 10:22

Præludium Pedaliter e-moll (kleine)

“Kleine e-moll”

Uitgevoerd in o.a. Alkmaar

Aug 08 10:22

Præludium Pedaliter e-moll

“Grote e-moll”

Uitgevoerd in o.a. Alkmaar, Zutphen (2007) en elders.

Aug 08 10:22

Nun komm' der Heiden Heiland

Uitgevoerd in o.a. Alkmaar, Zelhem